*** PLEASE DO NOT TOUCH AGAIN THE FOLLOWING CODE !!!! ***

Bodø

50° År 1969-2019

Svømmeklubb

...bli med oss!

Organisasjonsplan

Postet av Bodø Svømmeklubb den 26. Aug 2015
BSK MÅL

BSK skal ha tilbud til alle svømmeinteresserte, uavhengig av ferdighetsnivå
BSK skal sikre en rimelig balanse mellom topp- og mosjonsidrett.
BSK skal oppnå nødvendig rekruttering
BSK skal drives på frivillig basis med demokrati, lojalitet og likeverd som prinsipp. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet

BSK skal vektlegge godt klubbmiljø og kameratskap, som skal styrkes gjennom organisert, kontaktskapende- og sosialt samvær.

MOTTO Som fisken i vannet...

KLUBBENS STYRE

§ 18 Idrettslagets styre (Klubbens vedtekter)
Klubben ledes av et styre på 8 medlemmer og et varamedlem.
Styret skal bestå av en valgt leder, nestleder og styretsmedlemmer, hvor hver treningsgruppe skal være representert med minst ett medlem.
Styrets medlemmer, inkludert leder og nestleder velges for to år av gangen, og om mulig vekselvis slik at kontinuiteten i styret blir ivaretatt.

STYREMEDLEMMENES OPPGAVER

Hver av de 6 styremedlemmene utnevnes som leder av hver sin ansvarsgruppe. Arrangementsansvarlig, sponsoransvarlig, økonomiansvarlig, sportsansvarlig, treneransvarlig og miljøansvarlig.
Hvert av styremedlemmene vil være ansvarlig for en arbeidsgruppe bestående av 2-5 personer som skal følge opp gruppens oppgaver. Det er viktig at det jobbes på tvers av gruppene i perioder hvor enkelte har stor belastning.

Ansvarlig for gruppen (styremedlemmet) skal rapportere til styret samt følge opp styrets vedtak.

STYRETS ANSVARSGRUPPER – oppdatering av organoisasjonsplanen

Organisasjonsplanen danner grunnlaget for det arbeidet som skal ivaretas av stryret i klubben gjennom arbeidet i ansvarsgruppene. Organisasjonsplanen skal til enhver tid oppdateres og holdes vedlike av det sittende styret slik at planen gjenspeiler klubbens aktivitet.

ARRANGEMENT (+ 4)

Arrangere Saltentreffet, klubbmesterskap og minimum to rekruttstevner pr. år, herunder sørge for
sekretariatdrift med alle dets funksjoner
Påse at dømming og tidtaking gjennomføres iht. svømmeforbundets krav – klubben har pr. 02.03.14 dommerkontakt og denne involveres

Ivareta innkvartering av svømmere fra andre klubber
Koordinere kafedrift, middag- og frokostdrift for ledere og svømmere Rigging og rydding
Resultatservice

Koordinere premieutdeling
Sørge for at klubben har nødvendig og funksjonsdyktig materiell i forhold til egne aktiviteter og deltakelse på eksterne aktiviteter


SPONSOR/MARKED (+3)

Utarbeide markedsplan, herunder kartlegge sponsormarkedet i Bodø og omegn. Utarbeide sponsorprodukt for generalsponsor, store sponsorer, små sponsorer og samarbeidspartnere
Etablere og vedlikeholde relasjoner med mulige sponsorer og samarbeidspartnere Gjennomføre salg av sponsoravtaler

Følge opp sponsoravtalene og videreutvikle disse
Organisere og gjennomføre salg av toalettpapir 2 ganger pr. år. Loddsalg på arrangementer/stevner
Framskaffe premier til Saltentreffet og rekruttstevner.

ØKONOMI + 3 (1 offentlig bading + 1 reiseregninger + 1 assistent regnskap)

Holde oversikt over klubbens til enhver tids økonomiske situasjon.
Sørge for at BSK har til enhver tid et korrekt regnskap.
Sørge for at lønninger utbetales til trenere iht. arbeidsavtalene.

Påse at regnskapet blir revidert.
Sørge for at kontingent, treningsavgift, betaling toalettpapir og andre fordringer blir fakturert. Innhente oppdatert medlemsliste fra ansvarlig for denne.

SPORT + 4 (2 assistenter + Svømmeskole 1 + Offentlig bading 1)

Sørge for at klubben på en forsvarlig måte deltar på og gjennomfører reiser til svømmestevner. Representere BSK, event sammen med treneransvarlig) på samarbeidsmøter med andre klubber.
Følge invitasjoner til stevner ihht vedtatt terminliste. Lage påmeldingsskjema og endelig reiseinfo til svømmerne.
Motta påmeldingene og koordiner disse til treneransvarlig.
Arrangere transport, overnatting og lage et opplegg for bespisning under stevnedeltakelse. Bestille reise med tog, buss eller fly.
Sørge for at det er reiseledere til hvert bortestevne.
Organisere og gjennomføring av treningseirer i nært samarbeid med treneransvarlig.
Ivareta gjennomføring, koordinering og oppfølging av offentlig bading. Ansvarlig offentlig bading skal til enhver tid sørge for at det er nok badevakter, badevaktassistenter og kassere og påse at klubben har nok kvalifiserte badevakter
Ivareta koordinering og gjennomføring av Barnas Svømmeskole – her mangler vi pr 02.03.14 ansvarlig

TRENER + trenerteamet + representant for mastersgruppe + event andre ressurspersoner

Utarbeide forslag til terminliste som skal godkjennes av styret
Påse og bidra til at trenerne har nødvendig svømmefaglig-, leder- og livredningskompetanse. Sette sportslige mål for klubbens grupper sammen med trenerkolegiet.
Samarbeide med andre klubber med tanke på kompetanseheving og utvikling av trenere. Planlegge og gjennomføre trenersamlinger og sosiale tilstelninger for trenerne, - dette kan gjøres i nært samarbeid med arrangementsansvarlig og miljøansvarlig.

Sørge for at klubben har foreldrerepresentanter som kan bistå med gjennomføring av treninger om nødvendig, - disse må ha livredningskurs og være over 18 år hvis de skal være trener alene. Rapportere til styret om trenersituasjon og andre problemstillinger/utfordringer som styret trenger orientering om.

Sørge for at klubben har nødvendig og funksjonsdyktig materiell i forhold til trening
Bidra til å rekruttere trenere til klubben, samt motivere egne erfarne svømmere til å bli trenere i klubben.

MILJØ + en foresatt fra hver av klubbens grupper

Sørge for at miljøet i svømmeklubben er godt.
Bidra til at det gjennomføres sosiale aktiviteter i alle treningsgrupper, ansvarsgrupper og styret. Bidra til at alle foresatte deltar med frivillig arbeid i ledelse av klubben og/eller i en aktivitetsgruppe
Bidra til at ledere og foresatte fokuserer på til et trygt barne- og ungdomsmiljø hvor utøverne motiveres til å oppnå det beste av deres potensial.
Arrangere og gjennomføre samlinger/informasjonsmøter (for grupper, trenere, foresatte), juleavslutning, sommeravslutning og sponsorsvømming i nært samarbeid med arrangementsansvarlig og treneransvarlig.

Styret generelt – oppgavene bør fordeles hensiktsmessig

Sørge for at klubbens web side til en hver tid er oppdatert
Ved semesterstart august og januar sende informasjon til foresatte om aktivitetsplan og foreldrefordeling (dette har ikke blitt gjort i 2013, men bør vurderes gjeninnført)
Sørge for at klubbens lisenser, medlemslister og foreldrefordeling til en hver tid er oppdatert. Utarbeide aktivitetsplan for hele sesongen/terminliste – sende denne ut til medlemmene Bidra til rekruttering av nye trenere samt kvalitetsikre at klubben har en god trenerstab som er kvalitetsmessig dyktige og ivaretar klubbens mål.Planen godkjent på årsmøtet 25.mars 2014.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline